کارخانه ساختمانی معدنی 500 نفری در گویانا- جورج تاون، گویانا

کارخانه ساختمانی معدنی 500 نفری در گویانا- جورج تاون، گویانا

کارخانه ساختمانی معدنی 500 نفری در گویانا- جورج تاون، گویانا

سازنده: شرکت معدنی فرانسوی

هدف ساخت: ساختمان اردوگاه کارگر

تعداد ساختمان: 2 بلاک

مودل ساختمان: کانتینر نسل جدید

میتراژ مجموعی: 1005

سال تاسیس: 2017

مدت تکمیل: 30 روز

شرکت ساختمان های پیش ساخته کارمود در گویانا واقع در شمال آمریکای جنوبی ساختمان اردوگاه کارگران معدن را تکمیل نموده تحویل نمود.شرکت ساختمانی ساختمان های پیش ساخته کارمود، در گویانا واقع در شمال آمریکای جنوبی ساختمان اردوگاه کارگران معدن را تکمیل نموده تحویل نمود. ساختمان از مودل کانتینرهای نسل جدید ساخته شده متشکل از دفتر و خوابگاه بوده در پایتخت جورج تاون توسط کارگران که در استخراج معدن بوکست کار میکنند استفاده میشود. در این پروژه که از بسته بندی 62 عدد کانتینر ساخته شده از طریق بحر به شهر جورج تاون فرستاده شده تکمیل و تسلیم داده شد. 506 تیم تخنیکی و کارگران که در معدن بوکست جورج تاون قرار است کار بکنند استفاده میشود در مدت کوتاه یک ماه تکمیل شده با تسلیم نمودن کلید آن آماده استفاده میباشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید