پروژه مسکن بیمارستان جزایر- بشار، جزایر

پروژه مسکن بیمارستان جزایر- بشار، جزایر

پروژه مسکن بیمارستان جزایر- بشار، جزایر

پیمانکار: پیمانکار ساختمانی بیمارستان

هدف ساخت: مدیر ساختمان و محل اقامت مهندس

تعداد مسکن: 28 عدد

مودل ساخت: ساختتمان پیش ساخته

مجموع متراژ: 2.706

سال پروژه: 2017

مدت ساخت: 55 روز

فابریک ه پیش ساخت کارمد، در جزایر 28 مسکن را تکمیل نموده تحویل نمود. مسکن های ساخته شده در منطقه بشار که در فاصله  950 کیلومتری جنوب جزایر واقع است برای استفاده مهندسان و مدیران  بیمارستان تازه اعمار شده در این منطقه استفاده میشود. مسکن های متذکره بعد از تکمیل کار بیمارستان، به حیث مهمان خانه استفاده خواهد شد. خانه های یکه به حیث محل اقامت مهندسان و مدیران استفاده شود پیش ساخت اش در تاسیسات مدرن توزلا ارهانلی بسته کاری شده آماده شد و از راه بحر به جزایر فرستاده شد. بخش ساختمان پیش ساخته ترکیه با داشتن تکنولوژی تولید سریع، امکانات نقلیه آسان و بسته کاری به مدت کوتاه در ساحهء در سطح دنیا در موقعیت خوبی قرار گرفته است. ما به نام کارمد در سی مین سال ما با بررسی بودجه اقتصادی این امتیاز مان را بلند برده AR-GE و روند توسعه تولیدات مان را سرعت داده ایم.
کشورهای که صادرات داریم به تعداد 100 کشور رسیده است. صادرات پایدار از اهداف مهم ما است. به این دلیل به بلند بردن کیفیت اموال مان اهمیت زیاد قائل هستیم. محل اقامت مدرن به هدف مشخص را که در جزایر ساخته ایم 20 عدد 79 متر مربع، 3 عدد 92 متر مربع، 5 عدد 170 متر مربع مجموعا 28 عدد خانه یک طبقه ای را در مدت 45 روز تکمیل نموده تحول دادیم.  
 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید