مجتمع کارگاهی ساخته شده از کانکس، در لیبی به اتمام رسید

مجتمع کارگاهی ساخته شده از کانکس، در لیبی به اتمام رسید

شرکت کارمد که هر روزه در پروژه جدیدی شرکت مینماید، ضمن اتمام مجتمع کارگاهی با کانکس های غیر یکپارچه در لیبی ، آن را بصورت آماده بهره برداری تحویل داد.

مجتمع کارگاهی تحویل داده شده در لیبی از 78 عدد کانکس غیریکپارچه تشکیل شده است. در این مجتمع کارگاهی ساخته شده از کانکس، دفاتر کاری، غذاخوری، خوابگاه ، واحدهای سرویس بهداشتی و دوش و محل های استراحت قرارا دارد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید