دفاتر ساحوی جنگلداری، گابن

دفاتر ساحوی جنگلداری، گابن

هدف استفاده: دفاتر ساحوی در 34 نقطه متفاوت

تعداد ساختمان: 54 واحد

مودل ساختمان: سیستم کاملا جدا 3x7 mt. کانتینرهای نسل جدید

میتراژ مجموع: 1134

ظرفیت: 216 نفر

سال تطبیق پروژه: 2015

مدت زمان تکمیل: 13 روز
کارمود برای شرکت Rougier که در کشورهای افریقایی کارهای جنگلات را انجام میدهد ساختمان های کارگری ساخت. شرکت Rougier که در کشورهای افریقایی همچون گوبان، آفریقای مرکزی، کامرون و کانگو در مساحت 2 ملیون هکتار کارهای جنگلات را انجام میدهد در 34 نقطه متفاوت با استفاده از کانتینر ساختمان های کارگری ایجاد نمود. در مرحله نخست ساختمان های کارگری در 54 واحد آماده شده فرستاده شده در 34 نقطه متفاوت محل کار Rougierفرستاده شد. این ساختمان های کارگری که به عنوان دفتر و خابگاه استفاده میشود دارای دستشوی و حمام میباشد. در پروژه ساختمانی گوبان، این اولین بار است که در سطح دنیا سیستم کانتینری که از طرف خود ایشان ساخته شده است استفاده شد. با سیستم کانتینری کاملا مجزا، نظر به کانتینر های همانند آن در 7 متر مربع بزرگتر میباشد. از بالا تا پایان کانتینر ها کلا از سیستم پیچی وپیش تولید کار گرفتیم. تولیدات کاملا مجزای ما از نظر نقلیات دارای سهولت زیاد میباشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید