کانکس کانتینری دمونتاژ K 1003

کانکس های کانتینری ما که پس از مونتاژ بصورت آماده بهره برداری بسته بندی شده به محل مورد نظر ارسال می گردند راه حل مناسبی جهت رفع نیاز مسکن می باشند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید