کانکس های صنعتی   1230x 390 که بزرگترین نوع کانکس های امنیتی می باشند به دلیل یکپارچه نبودن ، پس از حمل آسان در مدت زمانی کوتاه در محل منتقل شده و برپا می گردند .

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید