کانکس های سیّار ما مختص نقاط نگهبانی ای که در آن یک نگهبان فعالیت می نماید طراحی شده اند. نظر بر دارا بودن سیستم قابل حمل، امکان جابجایی این کانکس ها وجود دارد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید