کیوسک های ما که در آن به راحتی امکان مشاهده بیرون از هر چهار طرف وجود دارد مختص نقاط نگهبانی طراحی شده اند. نظر بر قابل حمل بودن این کیوسک ها جابجایی آنها به راحتی امکان پذیرمی باشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید