در این مدل، درب ورودی اتاق مدیریت در داخل قرار دارد درحالیکه سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در محل استقرار دستیار در ورودی قرار گرفته است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید