درکانکس ساندویچ پانل K 2005 دوش و سرویس بهداشتی که در مصارف دفتری و کارگاهی جزو نیازهای اولیه می باشند بصورت کاربردی در نقشه جانمایی شده اند. این مدل در کارگاه ها به عنوان خوابگاه مدیران نیز استفاده می شود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید