کانکس ساندویچ پانل K 2002 دارای 2 اتاق می باشد که یکی از آنها بزرگتر در نظر گرفته شده است. در محیط های دفتری اتاق بزرگتر به عنوان اتاق مدیریت و اتاق کوچکتر به عنوان دفتر دستیار در نظر گرفته می شود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید