مدل قصر گلخانه با 102 متر مربع زیربنا دارای 3 اتاق خواب و یک سالن می باشد. ورود به این خانه ها از ایوانی که در بخش میانی ساختمان قرار دارد انجام می گیرد. بیرون آمدگی پنجره شاهنشین سالن که در سمت چپ ورودی قرار دارد به خارج و داخل ساختمان نمای زیبایی بخشیده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید