کانکس سرویس های بهداشتی ما ، به دلیل ویژگی قابل حمل بودنشان به عنوان توالت مورد استفاده قرار می گیرند. وابسطه به سفارش مشتری، واحدها به صورت دوش حمام ساخته می شوند 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید