ساختمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 125 مترمربع

سازه های اداری متحرک کارمُد در محیط های شلوغ کارگاهی به منظور سرپناه و محیط کار و فعالیت ترجیح داده می شوند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید