اتاق سلامت مسابقات اروپا 2015 ، باکو را کارمد تولید نمود

اتاق سلامت مسابقات اروپا 2015 ، باکو را کارمد تولید نمود

در مسابقات اروپا که که امسال برای اولین بار و در باکو برگزار گردید، دفتر کار گروه های مطبوعاتی و پزشکی را شرکت کارمد تولید نمود.

شرکت کارمد مفتخر گردید در مسابقات 2015 اروپا که امسال در تلریخ های 12 تا 28 جون درباکو، پایتخت آذربایجان برگزار گردید دفتر کار مطبوعات بین المللی و گروه پزشکی را زودتر از موعد تولید و برپا نماید.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید